ในเครื่องของเรามี mount point อะไรอยู่บ้าง
df -h | grep /dev
ดูว่าเรามี Harddisk ที่อยู่ในระบบและยังไม่ได้กำหนดการ mount ไว้ 
ls /dev/disk/by-uuid/ -alh
ตรวจสอบ file system type
parted /dev/sda1 p

ขนาดของ HDD
fdisk -l /dev/sdb
สร้าง partition
fdisk /dev/sdb
mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkdir /hdd1
mount /dev/sdb1 /hdd1
umount /dev/sdb1 /hdd1

ref: http://www.spcom.co.th/node/linux/howto/html/fdisk_format.html

share: Manage Harddisk Linux (view,create,format)