Psychology | tags

Psychology | ทฤษฎี 2+2 = 5 ทฤษฏีจิตวิทยา ว่าด้วยการ

Psychology

ทฤษฎี 2+2=5 ทฤษฏีจิตวิทยา ว่าด้วยการปลูกฝังในสิ่งที่ผิดๆกับอำนาจทางสังคม ทฤษฏีนี้ถูกใช้มากในสงครามโลก ทฤษฎี 2+2=5 มันสะท้อนอะไรได้มากในสังคมจริงๆ (more…).. อ่านต่อ ( read more» )