หลังจากที่เราใช้ MySQL Tunner ไปแล้ว พบว่า จำเป็นต้อง optimize tables แต่จะทำไงให้ optimize database ได้ทุกตาราง ซึ่งมีวิธีง่ายๆ สามารถใช้คำสั่งนี้ในการ Optimize MySql ทุก databases

-เครื่องทั่วไป

mysqlcheck -Aao --auto-repair --silent -u root -p
#or
mysqlcheck -Aao --auto-repair --silent -u root --password=passdb

–Directadmin MySQL 5.0.67

/usr/local/mysql/bin/mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` -Aao --auto-repair

–Directadmin MySQL 5.5.9

/usr/local/mysql/bin/mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` -ro --auto-repair=TRUE --all-databases=TRUE

หรือจะใช้

mysqlcheck -u root -p -ro -–all-databases

คำอธิบายคำสั่ง mysqlcheck ในการ Optimize MySql ทุก databases คร่าวๆ
-a, –analyze [Analyze given tables] -o, –optimize [Optimize table] -A, –all-databases [Check all the database] –auto-repair [If a checked table is corrupted, automatically fix it. Repairing will be done after all tables have been checked, if corrupted ones were found] -r = Can fix almost anything except unique keys that are not unique.

ก็เสร็จเรียบร้อย..

share: Optimize MySQL all Databases